Menu Close

LEIDIMŲ-HIGIENOS PASŲ TURĖTOJŲ PAREIGOS

Leidimas-higienos pasas (toliau-LHP) liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje yra nurodytos veiklos rūšys, kurias leidžiama vykdyti tik turint LHP. Šiuo metu yra nustatyta 15 tokių veiklos rūšių tai: ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla, ligoninių veikla, kita asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro, ugdymo veikla, stacionarių suaugusiųjų ir vaikų globos ir slaugos įstaigų veikla, apgyvendinimo paslaugų veikla, grožio paslaugų veikla, soliariumų paslaugų veikla, sporto klubų paslaugų veikla, pirčių, saunų, baseinų paslaugų veikla, skalbyklų paslaugų veikla, kosmetikos gaminių gamyba, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų teikimo veikla, kremavimo veikla, balzamavimo veikla, stacionarių triukšmo šaltinių veikla prevencijos zonose; sveikatingumo paslaugų, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, veikla. Dokumento išdavimo tvarka yra nustatyta LHP išdavimo taisyklėse (toliau – Taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr.V-632. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys gauti LHP, juos išduodančiai institucijai pateikia  nustatytos formos paraišką, dokumentą, įrodantį teisę naudotis patalpomis, kuriose vykdoma ar numatoma vykdyti ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais. Fiziniams ir juridiniams asmenims būtina atkreipti dėmesį į patalpų, kuriose numatoma vykdyti veiklą, paskirtį, kuri turi atitikti veiklos pobūdį. Tačiau svarbu žinoti ir tai, kad Lietuvos Vyriausybės 2018 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 85 yra patvirtinta „Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašas“ nauja redakcija, kuri suteikia teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą kai kurioms veiklos rūšims nepakeitus patalpų paskirties. Nuo šiol gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose bus galima vykdyti ir švietimui būdingų paslaugų, kvepalų ir tualeto priemonių gamybos paslaugų (tik vieno buto name ar jo patalpose), kitų stacionarinės globos paslaugų veiklą. Asmens sveikatos priežiūros veiklą bus galima vykdyti gyvenamosios paskirties pastatuose, skirtuose gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiuose, vaikų namuose, prieglaudose, globos namuose, šeimos namuose, vienuolynuose ir panašiai). Negyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose galima bus ir kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla, tam tikrų rūšių ugdymo ir švietimo veikla, fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba, asmens sveikatos priežiūros veikla, tekstilės gaminių skalbimo ir (sausojo) valymo veikla. Atsiranda galimybės sporto klubų, kirpyklų ir kitų grožio salonų, tam tikrų rūšių globos namų, savarankiško gyvenimo namų, fizinės gerovės užtikrinimo veiklai ir kitai, niekur nepriskirtai asmenų aptarnavimo veiklai vykdyti gydymo ir sporto paskirties pastatuose ar jų patalpose. Ugdymo veiklai (ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir pradinio ugdymo) patalpas leidžiama įrengti gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose  ne aukščiau kaip 2-ajame pastato aukšte. Dėl vykdomos veiklos būtina gauti greta esančių asmenų (gyventojų) sutikimus. LHP išduodamas neterminuotai ir galioja tol, jei nesikeičia vykdomos ūkinės komercinės veiklos pobūdis, sąlygos, veikla nėra sustabdoma ar nutraukiama. LHP neišduodamas, jeigu: ūkinės komercinės sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų, pareiškėjas nesudarė LHP išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, per 45 dienas nuo pateikto rašto dienos nepašalino nustatytus trūkumus ar nepateikė reikalingų vertinimui laboratorinių tyrimų protokolus, patalpų, kuriose numatoma veikla, paskirties pogrupis neatitinka ūkinės komercinės veiklos.

Kita svarbi LHP išdavimo dalis yra jų tikslinimas, galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas. Patikslinimas atliekamas, jei pasikeičia juridinio asmens ar filialo pavadinimas, buveinės adresas, suteikiamas naujas kodas, fizinio asmens duomenys, kuriuo galima siųsti korespondenciją ar kiti su vykdomos veiklos sąlygomis susiję duomenys (rekvizitai). Norintieji patikslinti LHP pateikia jį išdavusiai institucijai motyvuotą prašymą (laisva forma) ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimus. Galiojimas sustabdomas, jeigu valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų arba pats LHP turėtojas pateikia prašymą dėl sustabdymo. Ypač tai aktualu, jei dėl susiklosčiusių aplinkybių (pvz. Vaiko auginimo atostogos, išvykimas į užsienį ir pan.) veikla nevykdoma ilgesnį laiko tarpą. LHP panaikinamas, jei yra nutraukiama nurodytu adresu vykdoma veikla. Tokiu atveju LHP turėtojas turi pateikti prašymą (laisva forma) dėl panaikinimo ir pridėti jam išduotą LHP ir ūkinės komercinės veiklos vertinimo pažymą. Veiklos vykdytojams primename, kad jie patys atsakingiau elgtųsi dėl LHP sustabdymo ar panaikinimo, kai nėra vykdoma veikla. Negavus tinkamos informacijos, veiklos vykdytojų objektai gali būti įtraukti į kontrolės planą-grafiką, o tai sudaro nepatogumų tiek priežiūros institucijoms, tiek patiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Jie privaloma tvarka yra ieškomi ir aiškinamasi susidariusi padėtis. Jei yra prarandamas LHP, jo turėtojas privalo nedelsdamas apie tai informuoti LHP išduodančią instituciją ir kreipti dėl dublikato išdavimo.

Prašymą dėl LHP išdavimo, jo sustabdymo ar panaikinimo išdavimo galima pateikti per viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ adresu https://www.epaslaugos.lt, atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyrių, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu. Pateikus dokumentus el. paštu jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Teikiant dokumentus per įgaliotą atstovą, jis turi pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

 Prienų rajono savivaldybėje yra išduoti ir galioja 257 LHP, Birštono savivaldybėje – 114 LHP.  Per 2021 m. Prienų skyrius yra išdavęs 36 LHP, panaikinęs 15 LHP, sustabdęs – 2.

Konsultacinę pagalbą galima gauti adresu Prienai, J.Brundzos g., 12A, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamento Prienų skyriuje, tel. (8 319) 51169; el. p.:  prienai@nvsc.lt.

Kontaktai žiniasklaidai

Kristina Mikalauskienė

Tel. 8 37 33 16 84; 867653401

El. p. kristina.mikalauskiene@nvsc.lt

Skip to content