Menu Close

Teisės aktai

Įstatymai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

 Įsakymai

 • 2011 m. rugpjūčio 31 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-822. „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405743

 • 2009 m. vasario 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-62 „Dėl savivaldybėms skirtos visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 18-715; Žin., 2010, Nr.9-460; Žin., 2010, Nr.158-8066; Žin., 2011, Nr.67-3190);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=337509
 • 2007 m. rugpjūčio 1d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492; Žin., 2009, Nr.89-3816; Žin., 2011, Nr.29-1371);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=302713
 • 2006 m. kovo 17 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 33-1197);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=272725
 • 2005 m. gruodžio 30 d LR sveikatos apsaugos ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5657);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268649
 • 2004 m. gruodžio 6 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-860 „Dėl Mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai tobulinimo kursų organizavimo ir išduodamų pažymėjimų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.179-6636);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246996
 • 2004 m. lapkričio 26 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas nr. V-837 “Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo” (Žin.,2004, Nr.174-6465);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=246534

 • 2003 m. rugpjūčio 19 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.82-3768; Žin., 2011, Nr.72-3489);http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216747
 • 2003 m. rugpjūčio 11 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3720; Žin., 2008, Nr.21-771; Žin., 2010, Nr.9-463 );http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=216610
 • 2002 m. gruodžio 24 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 674 „Dėl Visuomenės sveikatos sričių stebėsenų (monitoringų) ir jų vykdytojų sąrašo tvirtinimo” (Žin., 2003, Nr.12-445);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=204746

 • 2008 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 14-490; Žin., 2009, Nr.87-3718; Žin., 2009, Nr.151-6799);

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103

Valstybinės programos ir strategijos

Skip to content