Menu Close

Nuostatai

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                        Prienų rajono savivaldybės tarybos

                                                                                 2008 m. liepos 31 d.

                                                                                     sprendimu Nr. T3-184

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 1. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – Biuras).
 2. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus teisės aktais ir šiais nuostatais.
 3. Biuro savininkas yra Prienų rajono savivaldybė (toliau – Steigėjas), Laisvės a. 12, 59126 Prienai, identifikavimo kodas – 111107225.
 4. Prienų rajono savivaldybės kaip Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendina Prienų rajono savivaldybės taryba.
 5. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
 6. Biuro adresas: Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
 7. Biuras neatsako už steigėjo įsipareigojimus.
 8. Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 9. Biuro veikla yra neterminuota.

 

II. BIURO STEIGĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

10.Biuro steigėjas turi šias teises ir pareigas:

10.1. tvirtinti, keisti ir papildyti Biuro nuostatus;

10.2. nustatyti Biuro išlaidas, neviršijant jam patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų   –išlaidoms, iš jų–darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti;

10.3. skirti savivaldybės biudžeto lėšas Biurui išlaikyti ir veiklai vykdyti;

 

 

10.4. užtikrinti Biurui paskirtų asignavimų naudojimą pagal nustatytą paskirtį bei jų panaudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

10.5. kontroliuoti Biuro buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;

10.6. atlikti Biure vykdomos finansinės atskaitomybės analizę;

10.7. užtikrinti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

10.8. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų Biuro direktorių, taikyti jam skatinimo priemones ir skirti tarnybines nuobaudas;

10.9. įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka nustatyti ir tvirtinti Biuro direktoriaus darbo užmokesčio dydį;

10.10. nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių;

10.11. užtikrinti, kad Biuras laiku atsiskaitytų su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais;

10.12. gauti iš Biuro dokumentus, žodinius ir rašytinius paaiškinimus, išvadas ir kitokią informaciją, susijusią su Biuro veikla, reikalingą savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

10.13. reorganizuoti, likviduoti Biurą.

 1. Biuro Steigėjas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos
  Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

 

III. BIURO VEIKLOS TIKSLAS, SRITIS IR VEIKLA

 

 

 1. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas–rūpintis gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Pagrindinė Biuro veiklos sritis–Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Prienų savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jeigu tai yra nustatyta Biuro Steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje.
 3. Pagrindinė Biuro veikla:

14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas:

14.1.1. visuomenės sveikatos ugdymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.2. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

14.1.3. visuomenės sveikatos propagavimas;

 

 

14.1.4.  visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas
visuomenės sveikatos klausimais;

14.2. visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos
organizavimas ir vykdymas;

14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

14.2.6. kitų visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena;

14.3. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė:

14.3.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių;

analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo priemones;

14.3.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

14.3.3. sveikos gyvensenos skatinimas:

14.3.3.1. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

14.3.3.2. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo priemones;

14.3.3.3. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijos priemones;

14.3.3.4. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo
priemones;

14.3.3.5. organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

14.3.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas;

14.3.4. aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
14.4. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:

14.4.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatą įtakojančių veiksnių paplitimą;

 

 

14.4.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir įgyvendinimas;

14.5. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

14.5.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.5.2. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

14.5.3. studentų sveikatinimo priemonių organizavimas ir koordinavimas;

14.5.4. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;

14.6. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:

14.6.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių
partnerių įtraukimas;

14.6.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;

14.6.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos
stiprinimo veiklą;

14.7. savivaldybės vykdančiųjų institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas;

14.8. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

 1. Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią licenciją (leidimą) privalo turėti.

 

 1. BIURO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

 1. Vykdydamas nuostatuose numatytą veiklą, Biuras turi šias teises:

16.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

16.2. gauti reikiamą informaciją iš valstybės ir savivaldybės viešojo administravimo institucijų, bei savivaldybės teritorijoje esančių juridinių asmenų;

16.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

16.4. Steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

16.6. vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

16.7. kreiptis į steigėją dėl Biuro nuostatų papildymo ir pakeitimo;

16.8. skelbti konkursus, susijusius su Biuro veikla;

 

 

16.9. konsultuotis su kitų institucijų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

16.10. iš teisėtai vykdomos veiklos gauti nebiudžetinių lėšų;

16.11. teikti Prienų rajono savivaldybei teisės aktų projektus, siūlymus ir pastabas dėl rengiamų savivaldybės Tarybos bei Administracijos direktoriaus teisės aktų projektų;

16.12. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;

16.13. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

16.14. inicijuoti ir vykdyti projektus;

16.15. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

16.16. suderinus su steigėju, steigti filialus;

16.17. teikti paslaugas kitoms savivaldybėms.

 1. Biuras privalo:

 

17.1. garantuoti Biuro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

17.2. užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

17.3. informuoti savivaldybės bendruomenę apie Biuro veiklą

17.4. išsaugoti fizinių, juridinių asmenų komercinę paslaptį, kuri buvo patikėta Biurui;

17.5. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.6. teikti informaciją apie Biuro veiklą savivaldybės ir valstybės institucijoms, bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Biuras gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos
  įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Biuro veiklai vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Steigėjas.
 2. Biuro, jo padalinių vadovų, visuomenės sveikatos specialistų pareigybes gali užimti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
 3. Biuro direktorius:

21.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą;

21.2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

21.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

 

 

21.4. tvirtina Biuro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles;

21.5. rūpinasi Biuro žmogiškaisiais, materialiaisiais ir finansiniais ištekliais, jų paskirstymu ir naudojimu;

21.6. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

21.7. teikia Steigėjui tvirtinti metinius Biuro darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas;

21.8. organizuoja Biuro darbo plano vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir kartą per metus atsiskaito savivaldybės Tarybai už darbų vykdymą;

21.9. leidžia įsakymus ir kontroliuoja kaip jie vykdomi;

21.10. Savivaldybei teikia tvirtinti Biuro nuostatų papildymus ir pakeitimus;

21.11. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui priskirtu valstybės bei savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

21.12. atstovauja Biurui kitose institucijose;

21.13. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 1. Biuro direktorius atsako už tinkamą Biuro funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
 2. Biuro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.
 3. Už finansinės apskaitos Biure tvarkymą atsakingas vyriausiasis buhalteris. Vyriausiojo buhalterio funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir juridinis asmuo.
 4. Vyriausiasis buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais, tvarko finansinę-ūkinę apskaitą.
 5. Biure gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina Biuro
  direktorius.

 

 1. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Biuro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
 2. Biuro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BIURO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 

 1. Biuro lėšų šaltiniai:

 

 

29.1. valstybės, savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas (įskaitant Savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšas);

29.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos;

29.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

29.4. paramos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

29.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Biuras finansuojamas iš valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto, Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo bei kitų teisėtai įgytų lėšų.
 2. Biuro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Biuras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Biuro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės kontrolierius ir kitos įgaliotos institucijos.

 

VIIl. BIURO VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Biuro funkcijų įgyvendinimo priežiūrą atlieka Steigėjas ir kitos įstatymuose ir kituose
  teisės aktuose įgaliotos institucijos.

 

 1. BIURO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 

 1. Biurą reorganizuoja arba likviduoja Steigėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

 

________________________________

 

 

 

 

Skip to content