Menu Close

Kviečiame prie mūsų komandos prisijungti visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį visuomenės sveikatos stiprinimą

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS, VYKDANTIS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMĄ

 I. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Specialistas privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.
 2. Asmenys, turintys aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos, socialinių, ugdymo mokslų, sporto studijų krypčių grupių išsilavinimą, gali dirbti fizinio aktyvumo skatinimo, psichikos sveikatos stiprinimo, burnos sveikatos stiprinimo, sveikos mitybos skatinimo srityse ir vykdyti Aprašo 11 punkte nurodytas funkcijas, kurios yra nepriskirtinos visuomenės sveikatos studijose įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ nuostatomis. Asmenys, siekiantys verstis minėta veikla, turi atitikti šiuos išsilavinimui keliamus reikalavimus:

2.1. fizinio aktyvumo skatinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

2.2.  psichikos sveikatos stiprinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

2.3. burnos sveikatos stiprinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės burnos priežiūros studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

2.4. sveikos mitybos skatinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės mitybos studijų krypties išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį.

3. Aprašo 1 punkte kvalifikaciją patvirtinantiems dokumentams prilyginami (įgytos teisės):

3.1. Sovietų Sąjungos laikotarpiu universitetų, medicinos institutų ir kitų formalųjį švietimą vykdžiusių mokymo įstaigų išduoti gydytojo higienisto epidemiologo, gydytojo higienisto, sanitarijos gydytojo diplomai asmenims, pradėjusiems studijas šios šalies aukštojoje mokykloje iki 1990 m. kovo 11 d. ir turintiems ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į šias pareigas.

3.2. Sovietų Sąjungos laikotarpiu universitetų, medicinos institutų ir kitų formalųjį švietimą vykdžiusių mokymo įstaigų išduoti gydytojo higienisto epidemiologo, gydytojo higienisto, sanitarijos gydytojo diplomai asmenims, pradėjusiems studijas šios šalies aukštojoje mokykloje iki 1990 m. kovo 11 d., kurie neturi darbo patirties visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į šias pareigas, papildomai baigė ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš jų 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikė tai įrodančius dokumentus.

3.3. Lietuvos aukštesniųjų medicinos mokyklų, aukštojo mokslo institucijų išduoti diplomai, pažymėjimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys medicinos felčerio, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, medicinos sesers, vaikų įstaigų medicinos sesers, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programų baigimą bei atitinkamų profesinių kvalifikacijų įgijimą, ir dokumentai, patvirtinantys baigtus ne trumpesnius kaip 40 val., o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, iš jų 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikė tai įrodančius dokumentus.

3.4. Vadovaujantis Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“, specialistu savivaldybės visuomenės sveikatos biure gali dirbti asmenys, turintys kitą, nei nurodyta Aprašo 7 punkte, aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą bei ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki priėmimo į šias pareigas ir papildomai baigę ne trumpesnius kaip 40 valandų, o nuo 2009 m. sausio 1 d. ne trumpesnius kaip 120 valandų trukmės visuomenės sveikatos priežiūros srities profesinio tobulinimo kursus, iš jų 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos stiprinimo profesinio tobulinimo kursus, kurių programos suderintos su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

II. SPECIALISTO KOMPETENCIJA IR FUNKCIJOS

4. Specialistas turi žinoti ir suprasti:

4.1. sveikatos stiprinimo pagrindus, visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;

4.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą;

4.3. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros teoriją, tikslus, visuomenės sveikatos priežiūros sistemos organizavimo metodus;

4.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, nacionalinius, ES ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) strateginius dokumentus, rekomendacijas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtas gaires, metodinę ir informacinę medžiagą, kitų šalių kompetentingų institucijų informaciją;

4.5. sveikatos stiprinimo mokymo formas ir metodus;

4.6. sveikos gyvensenos ugdymo bei stiprinimo principus ir metodus;

4.7. suprasti bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes;

4.8. bioetikos pagrindus, asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;

4.9. sveikatos vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus;

4.10. žinoti Prienų rajono savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą.

Specialistas turi mokėti ir gebėti:

 1. organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms pagal kompetenciją fizinio aktyvumo skatinimo srityje, psichikos sveikatos stiprinimo srityje, burnos sveikatos stiprinimo srityje, sveikos mitybos skatinimo srityje, aplinkos sveikatinimo srityje, sužalojimų prevencijos srityje, rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencijos srityje, užkrečiamųjų ligų prevencijos srityje;
 2. praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti, įskaitant motyvacinių interviu taikymą;
 3. naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus;
 4. formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, skatinti sveiką gyvenseną, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 5. įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;
 6. rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą;
 7. organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
 8. analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus;
 9. įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;
 10. kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves visuomenės sveikatos stiprinimo srityje;

11. rinkti ir tvarkyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusią informaciją;

 1. savarankiškai atlikti praktinės ir mokslinės literatūros paiešką ir ją vertinti, aiškiai ir argumentuotai perteikti žinias, išvadas bei sprendimus ir jų priežastis;
 2. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir rekomendacijas;
 3. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus;
 4. bendrauti ir bendradarbiauti su bendruomene bei kitais institucijų specialistais, suinteresuotais asmenimis;
 5. naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis.

BENDRA INFORMACIJA

Skelbimo galiojimo laikas nuo 2022-09-23 iki 2022-10-07.

Profesija: visuomenės sveikatos specialistas

Mokymo/studijų programa: Visuomenės sveikata

Studijų kryptis: Visuomenės sveikata

Profesinė kvalifikacija: visuomenės sveikatos specialistas

Sugebėjimai: raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai, organizaciniai gebėjimai, turėti vairuotojo teises

Papildomi gebėjimai:

 • išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu;

Vairuotojo pažymėjimas: B kategorija

DARBO UŽMOKESTIS: nuo 1285,10 iki 1393,70 EUR

Mokėjimo terminai: nurodyta suma pareiginės algos pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį.

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga: 08:00 – 17:00 val.

Per savaitę: 40 val.

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas: Revuonos g. 4, Prienai.

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo: Ilona Lenčiauskienė

Telefonas: +37031954427; Mobilus telefonas: +37067879994

El. paštas: ilona.lenciauskiene@gmail.com

Pageidavimus pateikti: iki 2022-10-07 elektroniniu paštu Ilonai Lenčiauskienei

Skip to content