Visuomenės sveikatos rodikliai Prienų rajone

Jau nebe pirmus metus Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras rengia visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą už praėjusius metus. 2018 m. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita patvirtinta Prienų rajono savivaldybės taryboje 2020 m. balandžio 22 d. Nr. T1-99, parengta vadovaujantis naujai sukurtu savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa nustato nacionalinius sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“. Lietuvos sveikatos programoje iškeltas 1 strateginis tikslas ir 4 tikslai bei jų uždaviniai, kurių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas. Jį sudaro unifikuoti rodikliai, geriausiai apibūdinantys LSP siekinius. Rodiklių reikšmės leidžia kasmet vertinti rodiklių pokyčių kryptį ir aprėptį savivaldybėje, palyginti savivaldybės rodiklių reikšmes su Lietuvos vidurkiu.

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Prienų r. sav. rodiklius su Lietuvos vidurkiu.

Rodiklių reikšmės suskirstytos į grupes, pagal kurias savivaldybės yra vertinamos:

 • 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia spalva;
 • 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos raudona spalva;
 • likusių 36 savivaldybių rodiklių reikšmės žymimos geltona spalva.

Prienų r. sav. sveikatos rodiklių reikšmės vaizduojamos taikant „šviesoforo“ principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie blogiausiojo raudono).

 

Prienų r. sav. rodikliai, kurie lyginami su Lietuvos vidurkiu, patenka tarp 12 geriausių savivaldybių:

 • šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų,
 • apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui,
 • išvengiamas mirtingumas (proc.),
 • transporto įvykiuose patirtų traumų (V00–V99) skaičius 100 000 gyventojų,
 • asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyv.,
 • mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V99) 100 000 gyv.,
 • pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V09) 100 000 gyv.,
 • į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui (2018 m.),
 • mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu 100 000 gyv.,
 • sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15–A19), 100 000 gyv.,
 • kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių.

Rodikliai, patenkantys į grupę, kurioje situacija yra patenkinama, lyginant su Lietuvos vidurkiu:

 • vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
 • mirtingumas dėl savižudybių;
 • bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyv.
 • gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv.
 • mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius;
 • ilgalaikio nedarbo lygis;
 • mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, mokyklose skaičius;
 • sergamumas tuberkulioze 100 000 gyventojų;
 • socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.
 • susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų;
 • darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais;
 • sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis;
 • mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65–W74) 100 000 gyv.
 • mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu;
 • nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrobanda (nusikaltimai), 100 000 gyventojų;
 • kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.);
 • išvengiamų hospitalizacijų skaičius;
 • slaugytojų tenkančių vienam gydytojui, skaičius;
 • sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis;
 • mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis;
 • mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis;
 • sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.
 • tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje;
 • tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje;
 • tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje.

Rodikliai patenkantys į grupę, kurioje situacija yra bloga, lyginant su šalies vidurkiu:

 • mirtingumas dėl nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv.;
 • mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00–I99) rodiklis 100 000 gyv.,
 • gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
 • paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1000 gyv.,
 • socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv., išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyv.,
 • 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo), poliomielito ir B tipo Haemophilus  influenzae  infekcijos vakcinos (3 dozės) skiepimo apimtys,
 • 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito,  raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys,
 • gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tikslinės populiacijos dalis (proc.),
 • dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje,
 • vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.),
 • tikslinės populiacijos (proc.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje.

Prienų r. sav. didžiausią dėmesį turėtų skirti šioms trims sritims t. y. mirtingumui dėl nukritimo (W00–W19) 100 000 gyv., mirtingumui nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų, gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis, Prienų rajone 2018 m., siekė 26,6/100 000 gyv. (absoliutus skaičius – 7 atvejai), o šalies vidurkis atitinkamu laikotarpiu buvo 16,1/100 000 gyv. Pagal šį rodiklį Prienų rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia, lyginant su šalies vidurkiu, ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 1,65. Iš viso 2018 m. mirusiųjų dėl nukritimo Lietuvoje buvo 451 asmuo, iš jų 7 Prienų r. savivaldybės (3 moterys ir 4 vyrai) gyventojai. Pagal gyvenamąją vietą,  mirė 4 kaimo ir 3 miesto gyventojai. Daugiausiai mirusiųjų buvo dėl nepatikslinto nukritimo (griuvimo) (71,43 proc.) ir nukritimo (griuvimo) ant ir nuo laiptų bei pakopų (28,57 proc.). Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis pastaruosius ketverius metus didėjo (1 pav.).

 

1 pav. Mirtingumo dėl nukritimo (W00-W19) rodiklis 100 000 gyv.
Lietuvoje ir Prienų r. 2014-2018 m.
(Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras)
 

Visoje Lietuvoje tiek sergamumas, tiek mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų daug metų aktuali problema. 2018 m. dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 21922 Lietuvos gyventojai (mirtingumo rodiklis 782,5/100 000 gyv., t.y. 13,4/100 000 gyv. mažiau, nei 2017 m.). Prienų r. savivaldybė pagal mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklį patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia, lyginant su šalies vidurkiu, ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 1,55. Prienų rajono mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2018 m. siekė 1212,8/100 000 gyv. (mirė 319 gyventojų) ir viršijo Lietuvos vidurkį (782,5/100 000 gyv.) (2 pav.). Pagal lytį šis rodiklis didesnis moterų tarpe (1308,2/100 000 gyv.), nei vyrų (1107/100 000 gyv.). 2018 m. didesnis mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų buvo tarp miesto gyventojų (1282,6/100 000 gyv.), nei kaimo (1172,8/100 000 gyv.).

2 pav. Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) rodiklis 100 000 gyv.
Prienų r. ir Lietuvoje 2014-2018 m.
(Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro
Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras)

Nuo 2015 m. stebima mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklio mažėjimo tendencija, tačiau šis rodiklis ir toliau išlieka vis dar viena iš pirmaujančių mirties priežasčių tiek Lietuvoje, tiek ir Prienų rajono savivaldybėje.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – tai rodiklis, atspindintis tabako gaminių prieinamumą. Maža rodiklio reikšmė rodo, kad licencijų išduota daug, todėl vienai jų tenka mažai gyventojų (didesnis prieinamumas). Rūkymo paplitimui labai svarbus tabako gaminių prieinamumas. Vertinant tabako gaminių prieinamumą, svarbu atsižvelgti į tai, kokiam gyventojų skaičiui tenka viena licencija. Prienų rajono savivaldybė pagal gyventojų skaičių, tenkantį vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais rodiklį patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia, lyginant su šalies vidurkiu, o santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,52. Šio rodiklio reikšmė nuo 2014 m. kasmet patenka į blogiausią savivaldybių kvintilių grupę (raudonoji zona).

Prienų rajone 2018 m. licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais rodiklis siekė 99,6/1-ai licencijai, o šalies vidurkis atitinkamu laikotarpiu buvo 189,9/1-ai licencijai (3 pav.).

 

3 pav. Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
(Šaltinis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas)

Prienų rajono savivaldybėje 2018 m. iš viso galiojo 264 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, o 2017 m. 217 licencijų, per 2018 m. išduotos 47 naujos licencijos. Tabako rūkymas – svarbiausias tarp visų žinomų vėžio rizikos veiksnių. Daugiau nei 90 % visų plaučių vėžio atvejų priežastis – tabako rūkymas. Rūkantieji 10–20 kartų dažniau serga plaučių vėžiu nei nerūkantieji. Plaučių vėžys – vienas dažniausių vyrų piktybinių navikų. Liūdna, kad didėja ir moterų sergamumas plaučių vėžiu. Rūkymas yra viena iš pagrindinių burnos ertmės, ryklės, gerklų, skydliaukės, kasos, skrandžio, šlapimo pūslės bei inkstų piktybinių navikų priežasčių. Tabako vartojimas sukelia sunkias socialines pasekmes bei sveikatos sutrikimus, kurie gali sukelti mirtį. Vykdant tabako vartojimo prevenciją būtina riboti tabako gaminių prieinamumą.

Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai renka ir pateikia apibendrintą informaciją apie gyventojų visuomenės sveikatos būklę rajone, išskirdami problemiškiausias sritis. Atsižvelgiant į pateiktus rezultatus atsakingos institucijos turėtų rengti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir priemonių įgyvendinimo. Siekiant geresnės Prienų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės, mažinant sveikatos netolygumus, mirtingumą, sergamumą plačiai paplitusiomis ligomis, neišvengiamai būtinas bendradarbiavimas tarp visų sektorių.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close